Tenaamstelling:

Stichting De Schaapskooi Hardinxveld


RSIN:

850532334


Rekeningnummer:

NL70 RABO 0129 3319 02


Postadres:

Groot Veldsweer 109

3371CC Hardinxveld-Giessendam


Bestuurssamenstelling:

- Edward Koemans (voorzitter)

- Simeon Geleynse (penningmeester)

- Pieter den Dekker (secretaris)

- Vincent Wouters (lid)


Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Eventuele vergoedingen zijn altijd voor gemaakte kosten.


Doelstelling:

De doelstelling van Stichting De Schaapskooi is de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en ten uitvoer te brengen zoals dat staat omschreven in de Bijbel en meer in het bijzonder in Mattheüs 28:18-20. De stichting verlangt naar het oprichten en ontplooien van alle activiteiten in de ruimste zin des woords, in woord en daad, immaterieel en materieel. De stichting verlangt veiligheid te bieden aan gelovigen en ongelovigen binnen gemeente verband. De stichting verlangt een kweekvijver te zijn voor talent. De stichting verlangt een thuisbasis te zijn voor werkers in de wijngaard.


Beleid:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1.  Het houden van samenkomsten op zondag.
  2.  Het houden van bidstonden door de week en op zaterdag en zondag.
  3.  Het verlenen van pastoraat binnen en buiten de Gemeente.
  4.  Het organiseren van evangelisatie activiteiten.
  5.  Het toerusten en platform bieden van sprekers en arbeiders in de wijngaard
  6.  Het onderhouden van contacten met andere stichtingen en personen die hetzelfde doel nastreven en voor zover dit nuttig en/of wenselijk is.
  7.  Het stimuleren en ondersteunen van personen die willen komen tot oprichting van schaapskooien in andere plaatsen en/of landen.
  8.  Het verrichten van alle verdere activiteiten en handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Financiële verantwoording 2020:

Voor de jaarstukken 2020, klik hier.Schaapskooi HardinxveldSchaapskooi Hardinxveld

Home

De Schaapskooi
Preken

Zending

ANBI

Contact


Gemeente de Schaapskooi
Rembrandtstraat 27A
3372 XM Hardinxveld-Giessendam (buurt: Boven-Hardinxveld)
Bankrekeningnummer: NL70RABO0129331902

Email: info@deschaapskooihardinxveld.nl

Home ANBI De Schaapskooi Preken Zending Contact Doop
Gemeente de Schaapskooi Hardinxveld